سەبرا دایڪا سولیەمی دگەل مرنا ڪوڕێ وێ ئەبو عمیر

الصبر عند المصيبة و ابتلا
" سەبرا دایڪا سولیەمی دگەل مرنا ڪوڕێ وێ ئەبو عمیر" 

دایڪا سوله‌یمی ژنڪا ئەبو طلحى دەمێ ڪورێ وێ مریی گوتە ڪەس نەبێژیت ئەو طلحی هەتا ئەز بخو دبێژمێ؟!
چونڪی وی دەمی زەلامێ وێ دگەل پێغەمبەری(سلاڤ لێ بن) دەرڪەفتبوو سەفەرەڪێ، دەمێ ئەبو طلحە ب شەڤ زڤریی دایڪ سوله‌یمی خو بو جوان ڪربوو ڪا چەوا ژن خو بۆ زەلامێ خو جوان دڪەت و خێرهاتنا وی دڪەت، خوارن بۆ دانا پاشی ئەبو طەلحە چوو نڤینا وێ ..  
شنیی دایڪا سوله‌یمی گوتە زەلامێ خو ئەرێ ئەگەر ئیمانەتا ڪەسەڪێ لدەف مروڤی بیت و داخاز بڪەت دڤێت ئیمانەتا وی بدەنێ؟، ئەبو طەلحی‌ گوت: بەلێ دڤێت بدەنێ، دایڪ سوله‌یمی گوتێ خودێ ئیمانەتەڪ دابوو مە و ئەڤروڪە ژ مە وەرگرت-ئانڪو ڪوڕێ وان- دەمێ ئەبو طەلحی زانیی گەلەڪ عیجز و تورە بوو ڪو ژنڪا وی دەستپێڪێ بۆ بەحس نەڪر، ئەبو طەلحە چوو دەف پێغەمبەر(سلاڤ لێ بن) و چیروڪا خو دگەل ژنڪا خو و مرنا ڪورێ خو بۆ گوت،  
پیغەمبەر(سلاڤ لێ بن)  دوعا بۆ هەردووڪان ڪر، پشتی ڤی چەندێ دایڪا سوله‌یمی دوگیان ڪەفت ب ڪوڕێ خو عبد اللَّە ڪوڕێ ئەبو طەلحە، دبێژن ئەڤی عبد اللَّە ی دگەل وی هەمی زاروڪێت وی ژی قورئان ژبەرڪربوون و مالا وی تژی خێر و بەرەڪەت بوو.  

سەحڪەنە ئەنجامێ سەبرا دایڪا وی ئەڤە تنێ ددونیایێ دا.
وێ دزانی خودێ دێ بهایێ سەبرا وێ ددەتێ ب باشترین شێوە، چەند زەحمەتە دایڪەڪ ل رۆژا مرنا خو ڤێ چەندێ بڪەت دگەل زەلامێ خو!! 
بەلێ وێ ئەنجام و ثواب و ئەجر ژ خودایێ خو دڤیا . 

هەروەسا  دەمی زاروڪبوونا وێ ب عبد اللَّە هەردیسان ئـەبو طلحە داچیتە سەفەرێ دگەل پێغەمبەری(سلاڤ لێ بن)  دایڪا سولەیمی نەگوتێ ئەزا نساخم ، بەروڤاژی خو وەسا دیارڪر ڪو یا دورستە و گوتە زەلامێ خو هەرە سەفەرا خو پێغەمبەری نەهێلە .  هندەڪ زانا دبێژن هندی هند حەژێڪرنا وێ بۆ زەلامێ وێ زێدەبوو خوشییا وی ب سەر نەخوشییا خو ئێخست. 

دەمێ ژن نموونە بیت .