وەسا بژی هەروەکی بابەتێن بێپەردە یێن سێکسی د هەبوونێدا نینن!

وەسا بژی هەروەکی بابەتێن بێپەردە یێن سێکسی د هەبوونێدا نینن!

 

 کەسەکێ کو بەری هنگی ئیدمانا بەرێخودانا بابەتێن بێپەردە ل دەڤ هەی دبێژیت:

تو دێ شێی بۆ دەمەکێ درێژ بێی تەماشەکرنا بابەتێن بێپەردە ژی ئەگەر ئەڤ هەلبژارتنە د ژیانا تە دا نەبیت، وەسا بژی هەروەکی بابەتێن بێپەردە یێن سێکسی د هەبوونێدا نینن، ب تەمامی ژبیرکە، ڕۆژانێن خۆ ب شەڕکرنێ د گەل حەزا خۆ یا بهێز نە بورینە، و چ بزاڤێن خەلەت نەکە و باوەرییێ بۆ خۆ چێکە کو تو دێ یێ باشبی خۆ ئەگەر ئێدی تو د ژیانا خۆ دا جارەکا دی یا ب تنێ ژی تەماشەی دیمەنێن سێکسی نەکەی.