پلەیێن هەڤالینیێ دزمانێ عەرەبی دا.

1- التِرب: وەکهەڤێ تە د تەمەنێ دا

2- الزميل: هەڤالێ کاری

3- الجليس: یێ دگەل تە ڕوینیت د جڤاتا تەدا.

4- السمِير: یێ بشەڤ دگەل تە باخڤیت

5- النديم: یێ هەڤالینیا تە بکەت د ڤەخوارنا تەدا

6- الصاحب: یێ دگەل تە بیت ب درێژاهیا ڕوژێ

7- الرفيق: یێ هەڤالینیا تە بکەت د سەفەرێ دا.

8- الصديق: یێ تە ڕاست دەربێخیت و ب حەژێکرن هەڤالینیا تە بکەت

9- الخِل: یێ تە ب ڕاستی بکەتە د دلێ خودا

10- الأنيس: یێ ئامادەبوونا وی هەدارا تە دئینت، و تە ئارام دکەت

11- النجي: یێ نهێنیێت خو بۆ تە ڤەدگێریت

12- الصفي: هەڤالێ تە یێ دلسۆز

13- القرين: یێ ڕوحا تە گرێدانەکا بهێز پێڤە بهێتە گرێدان.