10 ڕاوەستییان بۆ ژنێ د هەیڤا ڕەمەزانێ دا

ئەڤ نامیلکە پێک دهێت ژ دەهـ ڕاوستییانا بۆ کچ و ژنێن باوەردار، کو چەندین ئاگەهداری و شیرەت تێدا هاتینە دیارکرن