55 ڕێک د پەروەردەکرنا زاڕۆکان دا بۆ دایک و بابان.

55 ڕێک د پەروەردەکرنا زاڕۆکان دا بۆ دایک و بابان.

بەرهەڤکرن: م. شیڤان شێخەمیری.
ژ بەرهەمین: سایتێ مزگەفت.

دەربارەیی پەرتووکێ: ئەڤ پەرتووکە د 55 ڕێکێن کورتدا بەحس د چاوانییا سەرەدەریکرنا دگەل زاڕۆکان دکەت، گەلەک گرنگە ئەم هەمی بزانن و ب تایبەت بۆ دایک و بابان، داکو ژ سەرەدەریا خەلەت یا کو مرۆڤ ل سەر پەروەردە بووی دگەل زاڕۆکێن و خۆ یان یێن دەوروبەران نەکەت.